Zamolska Magdalena, Magdalena Zamolska (application/pdf)