Breesch Diane, prof. Diane Breesch (application/pdf)