Kusak Aleksander, doc. dr Aleksander Kusak (application/pdf)