Shushkevych Oleh, Oleh Shushkevych (application/pdf)