Podgórski Zygmunt, dr Zygmunt Podgórski (application/pdf)