Dahal Gangadhar, mgr Gangadhar Dahal (application/pdf)