Makowski Piotr, dr hab. Piotr Makowski (application/pdf)