Ciszewski Piotr, Piotr Ciszewski (application/pdf)